Portal ekologiczny Miasta Zduńska Wola
Aktualności
Aktualności

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Miasta Zduńska Wola dotyczącymi problemów z odbiorem odpadów komunalnych zmieszanych, zgromadzonych we workach, informuję, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola (Uchwała nr V/35/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015, poz. 1241), odpady komunalne, powstające na terenie Miasta Zduńska Wola, muszą być zbierane w pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonym w regulaminie. Na obszarach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się selektywne zbieranie papieru, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali i innych odpadów opakowaniowych, w tym opakowań wielomateriałowych, w workach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 (§6 ust. 1 regulaminu).

Zatem odpady zmieszane gromadzimy w pojemnikach, odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne) możemy gromadzić we workach.

Prosimy zatem o przestrzeganie tej zasady i dostosowanie wielkości pojemników do ilości powstających odpadów zmieszanych na nieruchomości. W przeciwnym przypadku odpady zmieszane zgromadzone we worku mogą zostać nieodebrane.

Ponadto informujemy, że w przypadku powstawania dużych ilości odpadów na nieruchomości w postaci trawy, gałęzi, liści można je nieodpłatnie, w każdej ilości, zawieźć na punkt zastępczy selektywnej zbiórki odpadów, który znajduje się na bazie Firmy Remondis, ul. Zielonogórska 14/16 (wjazd od ul. Przemysłowej) w wyznaczone środy i soboty zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

powrót
Licznik odwiedzin 280233
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.