Serwis informacji o odpadach dla mieszkańców gminy

Pytanie nr 22

 

Jak przepisy nowej ustawy "śmieciowej" będą miały zastosowanie w stosunku do działkowców? Jak będzie rozwiązany odbiór śmieci z działek do lipca 2013 r.ZGKiMR już wypowiedział umowy działkowcom. Dziękuję.

 

Marcin Wojtanowski


W odpowiedzi na pytanie dotyczące odbioru odpadów stałych (śmieci) z działek rekreacyjnych w roku 2013 informuję, iż właściciele działek rekreacyjno-wypoczynkowych nie zostali objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, który będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2013r.
 
Z uwagi na fakt, iż są to nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, dlatego ich właściciele są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą od miesiąca marca do końca października prowadzącym działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wpisanymi do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Baruchowo, której przedmiotem jest odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
Firmy wpisane do rejestru na terenie Gminy Baruchowo na dzień 31.12.2012r.:
1.     Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o.o. z Kutna
2.     SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z Płocka
3.     Przedsiębiorstwo Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun z Roztoki
4.     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z Włocławka
5.     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa
 
Zgodnie z przyjętym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo Uchwałą Nr XXVII.167.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2012r. każdy właściciel działki rekreacyjnej, winien wyposażyć swoją nieruchomość w pojemnik min. 240l lub dwa pojemniki po 110l. W roku 2013 nie będzie ogólnych pojemników, do których właściciele jak dotychczas składowali śmieci. Każdy właściciel winien podpisać umowę z przedsiębiorcą, która będzie podstawą do odbioru śmieci z pojemnika wystawionego przed daną posesję w uzgodnionych terminach.
 
W chwili obecnej obowiązują stawki za pojemnik określone uchwałą Nr XXIII.125.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wszystkie informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie www.czystagmina.pl/baruchowo a w razie wątpliwości proszę pytać za pośrednictwem „Pytania do Wójta”.
Wspólnie zadbajmy o czystość środowiska, w którym przebywamy. 

Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.