Z dniem 1 stycznia 2012 r. wszedł w życie obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej dla przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podstawą funkcjonowania każdego Rejestru są procedury dotyczące wpisu, zmiany wpisu oraz wykreślenia wpisu z rejestru.


 

Wychodząc na przeciw  wymogom ustawowym oraz potrzebom naszych przyszłych jak i obecnych Klientów, Firma ARISCO dostosowała system GOMiG - Odpady w taki sposób, aby zapewniał on możliwosć kompleksowego prowadzenia rejestru działalności regulowanej w  wymaganej przepisami formie - bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych (w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Aby ułatwić Państwu pracę w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w systemie GOMiG - Odpady, przygotowaliśmy opracowanie trzech podstawowych procedur dokonywanych w rejestrze:

 

  • WPIS DO REJESTRU - organ prowadzący rejestr działalności regulowanej z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje WPISU przedsiębiorcy na jego pisemny wniosek, po uprzednim złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności  dotyczące odbioru odpadów komunalnych (art. 65 ust. 1 u.s.d.g.)

 

  • ZMIANA WPISU W REJESTRZE - każda zmiana danych objętych wpisem do rejestru wymaga zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które było powodem zmiany tych danych. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze w formie pisemnej (art. 9c ust. 2 u.c.p.g.)

 

  • WYKREŚLENIE WPISU Z REJESTRU - zgodnie z treścią obowiązujących przepisów, wykreslenie wpisu z rejestru działalności regulowanej może nastapić na trzy sposoby:
  1. 1. Na pisemny wniosek przedsiębiorcy (art. 9i u.c.p.g., art. 73 u.s.d.g.),
  2. 2. Z urzędu, w sytuacjach przewidzianych w treści art. 9j ust. 2 u.c.p.g.,
  3. 3. Z urzedu, w przypadku gdy organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydał wobec przedsiębiorcy decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej rejestrem (art. 71 ust. 3 u.s.d.g.).

 

Opis każdej z trzech powyższych procedur znajdą państwo poniżej w załączonych plikach o formacie pdf.

 Załączniki:

WPIS DO REJESTRU.pdf
ZMIANA WPISU W REJESTRZE.pdf
WYKREŚLENIE WPISU Z REJESTRU.pdf
powrót
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.
Licznik odwiedzin 115998